Glommens Hamn

Vår vision

Här visar vi bildskisser som förhoppningsvis gör det lättare att förstå vår vision om Glommens hamn. Vi visar bilder hur vi integrerar alla sjöbodar för att få en fin helhet och att det kommer att finnas gott om utrymme både för befintligt och utökat fiske. Och självklart ska båtklubben ha kvar sina ytor. Byggnaderna vid kajstråket kommer förvisso att bli något högre än dagens byggnad, men å andra sidan kommer de att bestå av flera byggnader med mellanrum som släpper in ljus och ger ett luftigare intryck än dagens kompakta byggnader. Självklart är det även vår ambition att få upp aktiviteten i området med skilda verksamheter.

Hamnen är Glommens hjärta och att kunna behålla en aktiv hamn är mycket angeläget. Samtidigt så öppnar vi upp för besöksnäringen som kommer att handla mycket om mat, dryck och övernattning, samt kopplingen till Falkenbergs Kommun/Destination Falkenbergs redan stora framgångar inom denna sektor. Vi ser hamnen som en mötesplats för alla, året runt. Med hotell, verksamheter och bostäder i form av hyresrätter kommer fler att både kunna försörja sig och bo i Glommen.

Destination Falkenberg ser potential för mindre nyetablering av hotell längs Falkenbergs norra kuststräcka. Förslagsvis innehåller en sådan etablering flera delar av turistkronan det vill säga: mat, aktiviter, sevärdheter och shopping.

Vad händer nu?
Kommunens planprocess fortsätter, där bland annat länsstyrelsens synpunkter skall beaktas och vävas in i det fortsatta arbetet. Det är frågorna om skydd mot nya havsnivåer samt frågan om hamnen räcker till för att värna riksintresset för fisket som står främst.

Havsnivåskydd måste idag alltid beaktas vid all nybyggnation, så även här. Detta ger en lägsta höjd på ny mark och vägar på +2,5 (Fiskhamnsvägen behöver i så fall endast höjas med 0,3m) och nya byggnader på lägst +3,0 (kajen ligger på +2,0 vilket också blir helt hanterbara förutsättningar). Högre höjder diskuteras men skulle bli förödande för hela hamnområdet och inget vi behöver för vår vision. Kajernas höjder påverkas inte.

Vad gäller fiskhamnens kapacitet så bör en oberoende part utreda vad som verkligen krävs för att man även fortsatt kan värna fisket. Resultatet här får då vägleda det fortsatta planarbetet. Vi vill inget hellre än att fisket, havsodling med sk. bluefood och turistnäringen kan samsas i hamnen. Vi tror att detta är fullt möjligt och skulle ge nya arbetstillfällen, utveckla hamnen långsiktigt och ge Glommen en fortsatt framtidstro!