Förtydligande om planerna

Det går mycket rykten just nu vilket skapar friktion i samhället. Nedanstående information ger en tydlig bild av vad detaljplanen egentligen handlar om och Månssons fastigheters vision. Därmed har vi alla samma uppgifter för fortsatta diskussioner och slipper onödiga spekulationer och ryktesspridning.

Detaljplanen har gjorts av kommunen som handhar fortsatt arbete gällande justeringar efter att synpunkter samlats in på de samrådshandlingar som skickats ut.

Ladda ner illustrationen som pdf

  1. FISKHAMNEN: Kommer att vara kvar som den används idag och kommunen kommer att vara fortsatt ägare till marken.
  2. KAJERNA: Kajerna kommer fortsatt att ägas av kommunen
  3. VÄGARNA I HAMNEN: Fiskhamnsgatan måste vid de mindre sjöbodarna höjas ca 30cm (inte hela vägen från Glumstensvägen) enligt Länsstyrelsens regelverk vilket betyder att en del av sjöbodarna kommer att behöva lyftas och sättas tillbaka efter markhöjningen av vägen.
  4. SJÖBODARNA: Längs vägen skall vara kvar och anpassas till nya höjden på vägen,
  5. ARRENDE AVTALEN: Sjöbodarna utmed vägen får nya avtal med innehavarna enligt förslag i den nya detaljplanen vilket innebär att det nuvarande användningsområdet att förvara redskap ändras till att omfatta ett friare användningsområde inklusive försäljning mindre skala. När det gäller de stora sjöbodarna fortsätter avtalen att löpa men nya detaljplanen föreslår att användningsområdet även för dessa förändras att omfatta försäljning mindre skala, vilket är mycket positivt!
  1. HOTELLET: Är tänkt att bli ca 9 m högt med plant tak, dvs ca en meter högre än befintlig byggnad. Hotellet placeras med gavel mot väster och havet, liksom de 2-3 andra nya byggnaderna. Med alla gavlar mot väster och luft mellan husen så öppnas området upp mot havet att jämföra med dagens mer stängda situation.
  2. ÖVRIGA HUS : Bredvid hotellet kommer det att byggas hus som skall hyras ut som lokaler, semesterlägenheter och några bostäder med hyresrätter. Dessa byggnader blir i två plan med inredda vindar. Lokalerna skall hyras ut till intresserade lokala entreprenörer i första hand.
  3. BOSTÄDER: Som byggs på gul yta i planen är också med hyresrätter och blir i 1 plan med inredd vind mot öster där redan befintliga hus ligger och i 2 plan med inredd vind i områdets västra del.
  4. STENBRYGGAN: I anslutning till stenbryggan, väster om fiskekrogen har kommunen planerat att en bastu för allmänheten får byggas.
  5. RAMAVTALET: Har tecknats mellan kommunen och Månsson fastigheter och avtalet gäller bara den mark som är orangefärgad på detaljplanen och den gulmärkta marken som ligger där trålbinderiet ligger nu. Ingen annan mark säljs av kommunen. Kommunen är inte villiga att bygga varken hotell eller bostäder på egen hand och det går inte att finansiera ett projekt av detta slag om man inte äger marken, därav har ett ramavtal upprättats som kommer att bytas ut till ett markanvisningsavtal när detaljplanen godkänts och först då kan arbetet med bygglovshandlingar o.s.v. lämnas in.

SUMMA SUMMARUM: Den detaljplan som kommunen presenterat är mycket likt det förslag som Glommens samhällsförening lämnade in 2015. Just nu diskuteras det på sociala medier om att skapa protestlistor mot det som man var eniga om för några år sedan, med andra ord protestera mot sitt eget förslag och på så sätt stoppa utvecklingen av Glommen som ett modernt samhälle.