Tack för ett produktivt möte

Vi vill tacka Niklas Lilja, ordförande i samhällsföreningen som bjöd in oss till ett informationsmöte i fredags 18/6 kl 14-15.00 i Bygdegården. 

Magnus Månsson fick där presentera sin vision kring det ramavtal som tecknats med kommunen och samtidigt fick chansen att förklara hur kommunen driver arbetet med detaljplanen framåt, vem som är ansvarig o.s.v.

Vi är i ett samråd vilket som ordet menar är att identifiera möjligheter och intressekonflikter och försöka jämka samman dessa och ta fram frågan till en lagakraftvunnen detaljplan.

Många är ovana vid denna typ av demokrati där kommunen är motparten och ibland blir det svårt att hålla ett konstruktivt samtal då sanningshalten i de rykten som sprids ger en felaktig bild av den verkliga situationen. Allt vi kan göra är att alltid vara transparenta, hålla fram fakta och svara på frågor på ett korrekt sätt samt inspirera till vad mycket gott förändringen kan göra för oss alla . För att uppnå målet att den efterlängtade detaljplanen skall bli verklighet så måste alla goda krafter samverka.

Svårigheten ligger i att se på konflikterna som föreligger, att försöka se på båda parters ståndpunkter med öppna ögon OCH föra samtalet på ett nyanserat och civiliserat sätt även om ilskan trycker på. 

Det finns en osäkerhet i alla samhällen för en förändring av det slag som en detaljplan innebär, och här måste demokratin få sin plats som brukligt i den svenska modellen, där vi skall söka samförstånd i alla frågor.

Ett av problemen som framkom under mötet verkar vara att man verkligen inte tror gott om kommunen. Det är både onödigt som ofruktbart. Historiskt förefaller kommunens ageranden i just detta ärende vara mindre bra. Men kommunen är ju alltid de som vi väljer att leda. Just nu bearbetas detaljplanen med stort fokus på att få till en plan som gagnar den stora majoriteten av Glommens invånare till det bättre.

En av frågorna som framstod mycket klart var att det finns ett starkt önskemål från några av deltagarna om att ett äldreboende borde finnas med i detaljplanen. Denna information är viktig att lyfta nu och Magnus har redan börjat skissa och rita på ett förslag. Det ser ut att finnas goda möjligheter att finna en plats där det kan byggas servicelägenheter till ett äldreboende. Vi kommer vid ett möte på torsdag med en sakkunnig person som drivit denna frågan under många år, undersöka behovet och hur ett sådant projekt kan drivas i Glommen. Det framkom dock under mötet att även när det gäller frågan om äldreboende så finns en historisk konflikt som stoppat tidigare försök. Låt oss nu tillsammans lösa det på bästa sätt genom produktivt samarbete.

Imorgon tisdagen den 22/6 är det dags för samrådsmöte med kommunen, även vi har ett antal synpunkter på detaljplanen som ska lyftas för att detaljplanen skall bli bättre. Nu är tiden rätt där vi tillsammans kan påverka detaljplanen så den blir riktigt bra och framtida investeringar ger Glommen kraft för framtiden och kommande generationer. 

Vi står starkt och fortsatt mycket motiverad att både lösa planfrågorna som att genomföra projektet om bara planen faller ut så den blir ekonomiskt realiserbar! 

GLOMMENS HAMN  –  GLOMMENS FRAMTID